FOPSZ

Celem działania Federacji jest utworzenie i wzmacnianie związku stowarzyszeń oraz innych podmiotów pożytku publicznego działających i funkcjonujących na terenie Subregionu ZAchodniego Województwa Śląskiego w roli instytucji rzeczniczej III sektora poprzez:

1. współpracę z partnerami społecznymi na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;
2. reprezentowanie i wspieranie Członków w kontaktach z administracją rządową i samorządową;
3. wypracowywanie formuły współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządową;
4. integrowanie sektora pozarządowego; 5. edukowanie społeczeństwa w zakresie znaczenia działalności organizacji pozarządowych oraz ich promocja;

Przedmiotem działalności federacji jest przede wszystkim prezentowanie opinii Członków oraz podmiotów III sektora wobec innych organizacji i instytucji poprzez wspieranie działań o charakterze konsultacji społecznych aktów prawa lokalnego, które ma na celu wyartykułowanie potrzeb i oczekiwań wobec administracji publicznej. Wspierać koordynację i samoogranizację lokalnych społeczności w formie inicjowania tworzenia rad pożytku publicznego, Animować proces decyzyjny mieszkańców przy realizacji budżetów obywatelskich i inicjatyw lokalnych w taki sposób, aby wspierać inicjatorów i pomóc dotarciem do swoich pomysłów do lokalnej społeczności.

Kolejnym przedmiotem działalności federacji w dobie obecnych dużych zmian ekonomicznych i prawnych jest przygotowanie i wdrożenie systemu doradztw i szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które będą miały na celu przybliżenie problemów z zakresu działania mechanizmów konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego oraz pozyskiwania dotacji w procesie zlecania i powierzania zadań przez administrację publiczną oraz edukacji w zakresie umiejętności posługiwania się narzędziami pozwalającymi prowadzić skuteczną promocję działalności statutowej ngo-sów, takich jak internet, public relations, media społecznościowe itd. Z tym działaniem wiąże się wzmacniania stowarzyszeń i fundacji non-profit w formie wsparcia technicznego podmiotów III sektora poprzez utworzenie bezpiecznej, wygodnej i przyjaznej domeny subregionalnej o tematyce dotyczącej obszaru pożytku publicznego wraz z dodatkowymi usługami zapewniającymi funkcjonowanie stron internetowych organizacji non-profit Celem portalu będzie integracja III sektora, która służyć będzie do prowadzenia wspólnych akcji takich jak: dzień wolontariusza, festiwale ngo, projekty partnerskie, działalność rzecznicza itd. Portal nie będzie dublował obszarów, które już funkcjonują na portalach ogólnopolskich np.: www.ngo.pl. Subregionalny portal federacji będzie skupiał się na problematyce lokalnej i Śląska.

Historia powstania federacji sięga 2003 r., kiedy to powstał projekt: „Koalicja Organizacji Pozarządowych”. Celem projektu, finansowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, było wzmocnienie i zintegrowanie organizacji pozarządowych różnych branż, działających na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, obejmującego powiaty: Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Żory, powiat rybnicki, powiat wodzisławski, powiat raciborski.

Założycielami nieformalnego związku stowarzyszeń było 28 organizacji z obszaru Subregionu. Do końca grudnia 2003 r. stworzono bazy danych organizacji pozarządowych Subregionu Zachodniego – w 7 branżach: ochrona zdrowia i pomoc społeczna, edukacja, nauka i młodzież, rozwój regionalny i rynek pracy, ekologia, rozwój demokracji i prawa człowieka, kultura i sztuka oraz sport i turystyka. W efekcie realizacji projektu pn.: „Koalicja Organizacji Pozarządowych”, które przekształciło się w „walne zebranie” powstaje – Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego. Sygnatariusze tego zebrania przyjęli regulamin, wzór deklaracji przystąpienia do Forum Stowarzyszenie CRIS Rybnik, jako członek FOPSZ otrzymał w sierpniu 2005 r. dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rozpoczęcie działań szkoleniowo-integracyjnych trzeciego sektora na obszarze subregionu. Tytuł projektu „Koalicja organizacji pozarządowych, czyli KOP dla wzmocnienia instytucjonalizacji III sektora (lipiec – grudzień 2005 - 32 000,00 zł.

Kolejnymi działaniami jeszcze niezarejestrowanej federacji FOPSZ było dalsze wzmacnianie organizacji należących do Forum oraz pozyskiwanie kolejnych członków. We wrześniu 2006 r. FOPSZ ponownie otrzymał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakładał kontynuowanie działań programu wcześniejszego i pod nazwą „Potrzeba następnego KOP-a. Kontynuacja i wzmocnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego” (wrzesień 2006 - czerwiec 2007 - 28 690,00 zł). Większy nacisk został położony na federalizację organizacji na poziomie regionalnym, tak by organizacje, poprzez wyłonienie swoich reprezentantów, uzyskały możliwość stania się rzeczywistym partnerem samorządu. Silna i uprawomocniona reprezentacja NGO’s miała efektywniej włączać się w tworzenie programów współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.

Kolejną ważną datą w historii FOPSZ był dzień rejestracji federacji. Sam proces trwał aż 6 miesięcy. W dniu 14 grudnia 2007 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, sekcja KRS zarejestrowała zarząd federacji. W skład zarządu weszli delegowani przez stowarzyszenia założycielskie pp.: Arkadiusz Skowron – przewodniczący, Krystyna Kryszewska – sekretarz i piotr Dominiak – skarbnik. Zarząd stworzył zręby działalności federacji. Uzyskano nr REGON, NIP oraz otworzono rachunek w banku.

Dzięki temu Federacja po raz pierwszy, jako podmiot prawny wystąpił samodzielnie z ofertą do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z własnym projektem pt.: Prawo i Życie - lobbing na rzecz ujednolicenia interpretacji prawa w relacjach pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi (lipiec - grudzień 2008 - 24 000,00 zł). Projekt „Prawo i Życie …” był pionierskim działaniem na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego a może i w Polsce, kształtującym relacje pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi, realizowanym przy udziale obydwu sektorów. Zakładał on podjęcie działań na rzecz ujednolicenia praktykowanych procedur oraz interpretacji przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie udzielania dotacji organizacjom pozarządowym. Potrzeba jego realizacji wyniknęła między innymi z trudnościami, jakie powstają w chwili korzystania przez organizacje pozarządowe z dotacji publicznych.

IP - Internetowy Portal Integracyjny Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” zakładał utworzenie lokalnego portalu dla III sektora oraz wyposażenia 50 stowarzyszeń lub fundacji w witryny internetowe. Projekt zdecydowanie wzmocni także potencjał organizacyjny beneficjentów projektu. Przeszkolenie około 100 osób (po 2 z każdej organizacji) doprowadzi do wyłonienia osób (wolontariuszy), które dodatkowo wzmocnią obecnie działającą kadrę w danej organizacji. W efekcie projektu beneficjenci utworzyli własne witryny internetowe oraz wyszkolono ponad 100 przedstawicieli stowarzyszeń, których zadaniem było administrowanie witryny internetowej.

Watchdogowy portal internetowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” - głównym celem projektu była kontrola działań administracji samorządowej w zakresie relacji z sektorem organizacji pozarządowych, a także angażowanie obywateli do udziału w życiu publicznym, m.in. poprzez promowanie konsultacji społecznych prowadzonych przez samorządy z terenu Subregionu. Celem przedsięwzięcia była również promocja organizacji pozarządowych z terenu Subregionu i prezentowanie dobrych praktyk współpracy międzysektorowej. Projekt „Watchdogowy portal internetowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” był realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Koszt całkowity projektu wyniósł 171 780 zł, z czego 90% stanowiło dofinansowanie (154 200zł), a 10% wkład własny (17 580 zł).

Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff (wykop dla kultury)” to projekt, dzięki któremu organizacje pozarządowe działające w sferze kultury mogą uzyskać wsparcie finansowe i merytoryczne przy realizowaniu swojej misji. Był on realizowany przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w partnerstwie z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego. KICKoff był skierowany do organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych działających w sferze kultury na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego i miał na celu podniesienie profesjonalizmu ich działań, aby ich oferta była dostosowana do potrzeb odbiorców, znajdowała większą liczbę tych odbiorców oraz w większym stopniu przyczyniła się do aktywności obywatelskiej w sferze kultury. Strona projektu: http://projekt-kickoff.blogspot.com/

Organizacje w Internecie. Akademia liderów społecznego marketingu” - 1.06.2014-31.12.2014 dotacja: 62585 zł ogółem: 68652.81 zł. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z nowych technologii internetowych do promocji organizacji i aktywności obywatelskiej wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Cele projektu zostały osiągnięte poprzez działania na kilku poziomach: szkolenia tematyczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z takich obszarów, jak: własne media; media społecznościowe, grywalizacjia, crowdsourcing; media relations – współpracę z lokalnymi mediami i blogerami; coaching promocyjny – pomoc indywidualnego opiekuna; doradztwo z zakresu marketingu i promocji oraz kampanię promującą trzeci sektor w Internecie. Oprócz tego, zainteresowani tematem mogli skorzystać z bazy wiedzy i materiałów, zgromadzonych na internetowej platformie „narzędziownik promocyjny”. Działania projektowe zostały tak przygotowane, że umożliwiały zdobywanie wiedzy z zakresu marketingu i promocji w Internecie na poziomie podstawowym oraz specjalistycznym (szkolenia). W sumie, w projekcie wzięło udział ponad 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych, a kampania promocyjna objęła swym zasięgiem ponad 200 tys. osób.

Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze – 02.12.2013 – 30.06.2015 r. Koszty całkowite projektu: 393 434,90 zł przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawą działań w projekcie jest realizacja zadań dotyczących wypracowania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Cel główny projektu: Wypracowanie, upowszechnianie, wdrożenie i ocena standardów działania oraz współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w obszarze polityk publicznych i partycypacji mieszkańców w rozwoju lokalnym na obszarze Subregionu Grupa docelowa: 80 Beneficjentów, w tym: 30 przedstawicieli i pracowników administracji publicznej – min. 8 JST, 50 członków i przedstawicieli Organizacji Pozarządowych – min. 24 NGO.

"Śląska Sieć 3 Sektora" - 01.09.2014 - 30.06.2015 - budowa sieci śląskich NGO, standaryzacja procedur i działania, promocja sektora NGO; warsztaty, coaching i doradztwo wzmacniające organizacje pozarządowe; konferencja dot. III Sektora na Śląsku i targi NGO. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniami Most i Razem. Budżet całkowity: 587 838 zł; budżet FOPSZ: około 150 000 zł

"Akademia PR-owca 3.0"- 01.03.2016 - 31.12.2016 - warsztaty z promocji i PR; audyt współpracy z mediami i działań promocyjnych prowadzonych przez NGO; wizyta studyjna w redakcji lokalnego medium dla NGO; doradztwo promocyjno-marketingowe dla NGO;

Internetowy "Mediownik" (podręcznik on-line dot. promocji NGO); kampania internetowa dot. III sektora; kawiarenka dziennikarsko-obywatelska. Budżet: 82 500 zł;

"Skuteczna promocja, skuteczna działalność"- 01.04.2017 - 31.12.2017 - warsztaty z zakresu marketingu w NGO; webinaria dot. promocji i marketingu w NGO; doradztwo promocyjno-marketingowe; konkurs dla NGO na najlepszą kampanię promocyjną; realizacja kampanii promocyjnej organizacji pozarządowej; internetowa kampania promująca organizacje pozarządowe; spotkania networkingowe dla organizacji pozarządowych z tematyką promocyjną. Budżet: 74 280 zł

"Digital marketing - nowe podejście do promocji w NGO" - 01.05.2018 - 31.12.2018 - warsztaty dot. promocji działań NGO; webinaria internetowe z zakresu promocji działań NGO; doradztwo promocyjno-marketingowe; kampania content marketingowa; konkurs na kampanię promocyjną NGO i realizacja najlepszej; spotkania sieciujące dla organizacji pozarządowych.

 

Federacja FOPSZ jest otwarta na współpracę ze wszystkimi organizacjami z regionu. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze Statutem i wypełnienie deklaracji.

Materiały do pobrania:
Statut FOPSZ aktualny

Deklaracja członkowska - format .doc

Deklaracja członkowska - format .pdf

 

 

Członkowie

Federacja FOPSZ jest otwarta na współpracę ze wszystkimi organizacjami z regionu. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze Statutem i wypełnienie deklaracji.

Materiały do pobrania:
Deklaracja FOPSZ


Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego

Założyciele:
1. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 22/5 tel/fax: 32-7395512, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.cris.org.pl

2. Raciborskie Stowarzyszenie  Kulturalne ASK 47-400 Racibórz, ul. Karola Marki 3A,  tel. 507 371 947, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.ask.org.pl (zobacz też www.frufestiwal.pl)

3. Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy, 44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 40/42 tel. 32 4228201, fax: 32 4235944, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rmks.rybnik.pl

Członkowie:
4. Towarzystwo Miłośników Rydułtów, 44-280 Rydułtowy, ul. Romualda Traugutta 289 Tel. 32-4531492, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.tmrrydultowy.pl

5. Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Osób Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia  "Razem"; ul. Piasta 35, 44-200 Rybnik; tel. 32 42 22 389, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.stowarzyszenierazem.org.pl

6. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i rodziny "Pomocna dłoń", ul. Żółkiewskiego 22, 47-400 Racibórz; 502 089 880, 032 419 92 91, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.pomocnadlon.raciborz.com.pl

7. Stowarzyszenie Artystów i Podróżników "Grupa Rosynant", ul. Karola Miarki 3A, 47-400 Racibórz, te. 32 415 25 40, 502 557 238, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.rosynant.pl

8. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek, ul. Bogumińska 8, 44-300 Wodzisław Śląski, budynek MOSiR Centrum; tel. 32 4726409, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.amazonki.fopsz.slask.pl

9. Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza", ul. Ocicka 4, 47-400 Racibórz; tel. 32 417 85 56, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.stowarzyszenie-tecza.org

10. Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin, 32 453 07 28, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.bpo.radlin.pl

11. Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe NASZE MIASTO, 47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 38/14 tel. 667 632 504, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.nam-raciborz.pl

12. Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej, ul. Witczaka 5, 44-330 Jastrzębie Zdrój, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

13. Stowarzyszenie MOJE MIASTO 44-280 Rydułtowy, u. Boh. Warszawy 104 B Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 501 275 095 www.mojemiasto.net.pl

14. Ochotnicza Straż Pożarna BIERTUTOWY, 44-310 Radlin, ul. Rymera 15 B, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel/fax 324590288, www.ospbiertutowy.radlin.pl

15. Stowarzyszenie NASZ WODZISŁAW, 44-30 Wodzisław Śl. ul. Boczna 28, tel. 501 688 762, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

16. Stowarzyszenie OLIGOS na rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Przedszkolnego, ul. Wł. Hibnera 41, 44-217 Rybnik, 32-4223929, www.oligos.pl

17. Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej "RYBNIK EUROPA", 44-217 Rybnik, ul. Floriańska 1 tel. 32-42 28 201, www.rybnik-europa.org,

18. Automobilklub ŚLĄZAK, 44-280 Rydułtowy, ul. Romualda Traugutta 231, tel. 519148939, www.amk-slazak.pl

19. Uczniowski Klub Sportowy GRACZ, 44-295 Lyski, ul. Dworcowa 4, tel. 600 534 099, www.uksgracz.pl,

20. Stowarzyszenie SUMINA na Rzecz Rozwoju i Odnowy Górnego Śląska, 44-295 Sumina ul. Rybnicka 25c, tel. 32 42 78 034, www.sumina.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21. Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne ORKIESTRA DĘBIEŃSKO CZERWIONKA – LESZCZYNY 44—238 Czerwionka-Leszczyny, ul. Ligonia 2A, tel. 608 656 926, www.orkiestra.fopsz.slask.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

22. Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Wodzisławiu Śl. 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 15 tel. 664 950 689, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.krew.fopsz.slask.pl

23. Żorskie Towarzystwo Kulturalne KONTRAPUNKT  44-240 Żory, Rynek 1, tel. 602 153 850,

24. Fundusz Lokalny RAMŻA, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,  ul. 3 Maja 17,  tel:+48 503 127 728,  www.ramza.org, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

25. Stowarzyszenie Amazonek ODNOWA, 44-200 Rybnik, ul. JF. Białych 7/9, tel. 32 423 55 11, mob. 696 074 951

26. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rybniku, 44-217 Rybnik, ul. Orzepowicka 16, tel/fax 32 423 74 14, mob. 510 045 670, www.psouurybnik.pl

27. Stowarzyszenie Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wodzisławiu Śl. z siedzibą przy ul. Bogumińskiej 4 b. http://www.wutw.pl/, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 32 320 86 58

28. Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych w Rybniku, z siedzibą przy ul. J.F. Białych 7, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel.: 32 422 86 60

29. Towarzystwo Charytatywne RODZINA w Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą przy ul. Marklowickiej 7 tel. 32 455 34 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

30. Fundacja Teano z Żor, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory, tel. 666 340 956, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.teano.org.pl

STATUT FEDERACJI

FORUM  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SUBREGIONU ZACHODNIEGO

 

I. Postanowienia ogólne

 

§1

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego, zwana dalej „Federacją” jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych, dalej zwanych Członkami, działających na podstawie niniejszego statutu.

§2

1. Federacja obejmuje swoim działaniem obszar Województwa Śląskiego, siedzibą władz jest Rybnik.

2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Federacja może prowadzić działalność na terenie całego kraju i poza jego granicami.

§3

1. Federacja posiada osobowość prawną jako Związek Stowarzyszeń.

2. Federacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Federacji.

3. Symbol i nazwa Federacji podlegają ochronie prawnej.

4. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej reprezentantów organizacji członkowskich.

5. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

6. Federacja używa skróconej nazwy FOPSZ.

§4

Federacja może przystępować jako członek zbiorowy do związków stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych krajowych oraz zagranicznych.

§5

Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

 

II. Cele i sposoby działania

§6

Celem działania Federacji jest:

1.       współpraca na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego;

2.       przekazywanie istotnych dla Członków informacji oraz pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy nimi;

3.       reprezentowanie i wspieranie Członków w kontaktach z administracją rządową i samorządową;

4.       wypracowywanie formuły współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową                 i samorządową;

5.       koordynowanie współpracy Członków poprzez wykorzystywanie wspólnych zasobów przy realizacji poszczególnych zadań oraz pracy grup problemowych i obszarów tematycznych;

6.       podnoszenie jakości usług świadczonych przez Członków;

7.       integrowanie sektora pozarządowego;

8.       edukowanie społeczeństwa w zakresie znaczenia działalności organizacji pozarządowych oraz ich promocja;

9.       wspieranie w pozyskiwaniu środków na działalność Członków;

10.   organizowanie obsługi prawnej Członków.

§7

Federacja realizuje swoje cele, w szczególności, poprzez:

1.       dyskusje problemowe;

2.       prezentowanie opinii Członków wobec innych organizacji i instytucji;

3.       prowadzenie działalności informacyjno-poradniczej;

4.       działalność szkoleniową;

5.       współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się problematyką organizacji pozarządowych;

6.       wspieranie Członków w rozwiązywaniu problemów związanych z podejmowanymi działaniami;

7.       opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz opracowywanie projektów takich aktów;

8.       wypracowywanie w obszarze działania Federacji i w kraju stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących organizacji pozarządowych;

9.       inne formy dozwolone prawem.

 

§ 7A

1. Działalność nieodpłatna Federacji w zakresie pożytku publicznego to:

a)      Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych (73.20.I)

b)      Promocja zatrudnienia oraz doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i  zarządzania (74.14.A)

c)      Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A)

d)      Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (75.14.Z)

e)      Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie ujęte niesklasyfikowane (80.42.B)

f)       Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (85.32.C)

g)      Działalność reklamowa i promocyjna (74.40.Z)

h)      Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (91.33.Z) i (92.51.B)

 

2. Działalność odpłatna Federacji w zakresie pożytku publicznego to:

a)      Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1)

b)      Działalność wydawnicza (58)

c)      Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

d)      Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)

e)      Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)

f)       Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73)

g)      Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1)

h)      Pozaszkolne formy edukacji (85.5)


II. Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§8

Członkowie Federacji dzielą się na zwyczajnych i wspierających

 

§9

1. Członkami zwyczajnymi Federacji mogą być jedynie organizacje pozarządowe lub ich struktury terenowe, posiadające osobowość prawną, które zadeklarują pisemnie swój udział w Federacji, dostarczą wypis z właściwego rejestru oraz statut i zostaną przyjęte uchwałą Zarządu.

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu.

3. Członek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji przez upoważnioną osobę zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi danej organizacji. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy Członek ma jeden głos.

 

§10

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) regularnego płacenia składek

b) przestrzegania postanowień statutu i realizacja celów Federacji

c) uczestniczenia w pracach Federacji

2. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do organów Federacji

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Federacji

c) korzystać z pomocy i urządzeń federacji na zasadach określonych przez Zarząd

3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) być wybierani do władz Federacji

b) zgłaszać wnioski i opinie władzom Federacji

c) uczestniczyć w pracach Federacji

 

§11

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca

3. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Federacji w zadeklarowany przez siebie sposób.

4. Członkowie wspierający mają prawo:

a) zgłaszać wnioski i opinie władzom Federacji

b) uczestniczyć w pracach Federacji

 §12

Członkostwo w Federacji ustaje w przypadku:

  1. pisemnego złożenia rezygnacji po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Federacji
  2. rozwiązania organizacji członkowskiej lub utraty osobowości prawnej z innego powodu
  3. pozbawienie członkostwa uchwałą Zarządu Federacji z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy
  4. stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

 

§13

Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, w szczególności z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

 

 IV. Organy Federacji

 

§14

Organami federacji są:

1. Walne Zgromadzenie 

2. Zarząd

3. Komisja rewizyjna

 

§15

1. Najwyższym organem federacji jest Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.

3. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia odbywa się przynajmniej raz w roku.

4. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji w terminie nie dalszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków Federacji na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia, a w szczególności drogą elektroniczną oraz poprzez umieszczenie informacji na witrynie FOPSZ

6. Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne.

7. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni, każdy reprezentowany przez jednego pełnomocnika upoważnionego przez statutowy organ członka zwyczajnego w formie pisemnej do reprezentowania członka zwyczajnego.

8. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający.

9. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:

a) dokonywanie zmian w statucie

b) uchwalanie regulaminów organów Federacji

c) określanie kierunków i priorytetów działania Federacji

d) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

e) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi

f) uchwalanie budżetu na wniosek Zarządu

g) podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu

h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku

i) ustalanie wysokości składki członkowskiej.

10. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim - bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Federacji wymagają większości 2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

 

§16

1. Zarząd wybierany na czteroletnią kadencję  przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród reprezentantów organizacji członkowskich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, składa się z 3 - 7 osób

2. Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz i kieruje jej pracami

2.A Członkowie Zarządu za sprawowanie swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie.

3. Do zaciągania zobowiązań oraz składania oświadczeń woli w imieniu Federacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

4. Zarząd może powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne do realizacji celów statutowych, w tym Komisje Problemowe działające w oparciu o regulaminy przyjęte przez Zarząd

5. Na pierwszym zebraniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Zarząd wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika. O dokonanym wyborze powiadamia Walne Zgromadzenie.

6. Do obowiązków Zarządu należy:

a) kierowanie działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

b) zarządzanie majątkiem Federacji, w tym przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków

c) składanie pisemnych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu

d) opracowywanie budżetu Federacji i sprawozdań finansowych

e) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia

f) ustalenie trybu płatności składek członkowskich

g) zatrudnianie pracowników, w tym dyrektora biura

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

 

§17

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Federacji i składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród reprezentantów organizacji członkowskich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym na czteroletnią kadencję.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.

3. Na pierwszym zebraniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zgromadzenie.

4. Do obowiązków Komisji rewizyjnej należą:

a) kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia, przeprowadzana co najmniej raz w roku

b) opiniowanie budżetu Federacji i bilansu

c) opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu

d) sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi

5. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

6. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu

 

§18

Organy Federacji, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

 

§19

Członkostwo w organach Federacji ustaje w przypadku:

a) pisemnego złożenia rezygnacji

b) rozwiązania organizacji reprezentowanej lub utraty przez nią osobowości prawnej

c) pozbawienie członkostwa organizacji, której jest reprezentantem

d) śmierci osoby fizycznej

e) odwołanie przez Walne Zgromadzenie

 

§20

1. W przypadku, kiedy osoby fizyczne reprezentujące organizacje członkowskie w organach Federacji nie mogą sprawować swojej funkcji z przyczyn wymienionych w par. 19 pkt. a), d), e), organ, którego skład uległ uszczupleniu uzupełnia skład drogą kooptacji spośród reprezentantów organizacji członkowskich.

2. W sposób, o którym mowa w ust. 1 nie może zmienić się więcej niż 1/3 członków danego organu Federacji.

 

V. Działalność Gospodarcza

 

§ 21

Federacja  może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej ustala Zarząd Federacji uchwałą.

 

VI. Majątek Federacji

§22

1. Majątek Federacji tworzą:

a) środki pieniężne

b) własność rzeczy ruchomych i nieruchomości

c) inne prawa majątkowe

2. Majątek Federacji powstaje z:

a) składek członkowskich

b) darowizn

c) dotacji, w tym z budżetu publicznego – rządowego i samorządowego

d) spadków i zapisów

e) wpływów z loterii i zbiórek publicznych

f) dywidend należnych z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych

g) dochodów z majątku Federacji

h) wpływów z działalności gospodarczej i działalności statutowej

i) innych środków finansowych

 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Federacji

 

§23

Zmiany Statutu uchwala, na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

 

§24

1. Rozwiązanie Federacji uchwala, na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim terminie.

2. Majątek rozwiązanej Federacji zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany organizacjom, których cele działania zbliżone są do celów działania Federacji.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 25

Wykreślony

 

§ 26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”

 

§ 27

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Zarząd Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego

 

Zarząd FOPSZ tworzą:

1. Arkadiusz Skowron - przewodniczący

2. Piotr Dominiak - wiceprzewodniczący

3. Monika Hejczyk - sekretarz

4. Ewa Kubicka - skarbnik

5. Wojciech Pukowiec - członek zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

1. Jarosław Tobiasz

2. Jerzy Lisiecki

3. Roman Kwaśny

4. Bogusław Niestrój

Do tej pory

10 projektów
zrealizowaliśmy
1000000PLN
pozyskaliśmy
750 osób
przeszkoliliśmy
120 organizacjom
pomogliśmy

Kim jesteśmy

Nasz Zarząd
Arkadiusz Skowron
Przewodniczący
Piotr Dominiak
V-ce Przewodniczący
Monika Hejczyk
Sekretarz
Ewa Kubicka
Skarbnik
Wojciech Pukowiec
Członek Zarządu

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28