Działając na podstawie Uchwały nr XXI/270/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim, ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

 

Zgodnie z § 1 ust.1 Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim Rada składa się z dziesięciu członków:

 - dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Wodzisławskiego,

- trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,

- pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie powiatu wodzisławskiego.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonują zgłoszenia kandydata poprzez poprawne wypełnienie karty zgłoszenia kandydata na członka Rady Powiatowej.

Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Powiatowej dostępna jest na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wodzisławskiego.

Jedna organizacja może zgłosić tylko jednego kandydata/kandydatkę.karty zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii Starostwa Powiatowego w godzinach pracy Starostwa <poniedziałki, wtorki i środy 7.30-15.30, czwartki 7.30-17.00 oraz piątki 7.30-14.00 (oprócz piątku 23.09-kiedy Starostwo pracuje w godz. 7.30-15.30)>. W przypadku wysłania karty zgłoszenia pocztą liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.