Na posiedzeniu zarządu w dniu 19 maja br. zarząd federacji podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów FOPSZ, które odbędzie dnia 21 czerwca 2016 r. w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku, przy ul. Kościuszki 55. Planowane rozpoczęcie Zebrania godzina 16.30.

Upoważnienie do reprezentowania członka federacji przez delegata

Proponowany porządek obrad:

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów
FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
SUBREGIONU ZACHODNIEGO
Miejsce: Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 1 w Rybniku ul. T. Kościuszki 55
dnia 21 czerwca 2016 r. godz.16.30

1. Rozpoczęcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretariatu Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji roboczych Zebrania:
a) uchwał i wniosków,
b) skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zebrania o prawomocności WZSWD
6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu za rok 2015
7. Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja.
9. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Wybór władz federacji
a) wyłonienie kandydatów do zarządu
b) głosowanie
c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej
11. Wybór Komisji Rewizyjnej
a) wyłonienie kandydatów do komisji rewizyjnej
b) głosowanie
c) sprawozdanie komisji skrutacyjnej
12. Dyskusja w sprawie ewentualnych zmian w statucie i polityce federacji na najbliższą kadencję.
13. Przyjęcie uchwał i wniosków.
14. Zakończenie Zebrania.