Zarząd federacji FOPSZ na swoim posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. na podstawie paragrafu 16, pkt. 5 e statutu FOPSZ podjął decyzję o zwołniu Walnego Zebrania Sprwozdawczego Delegatów. Walne Zgromadzenie odbędzie sie dnia 25 maja 2015 r. o godz, 16.30 w siedziebie WTZ latarnia w Rybniku, ul. Kościuszki 55.

Program Walnego Zgromadzenia:


1. Rozpoczęcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i sekretariatu Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji uchwał i wniosków,
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zebrania o prawomocności WZSD
6. Sprawozdanie merytoryczne  i finansowe zarządu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja
9. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014.
10. Dyskusja.
11. Bieżące sprawy
12. Przyjęcie uchwał i wniosków sformułowanych podczas zebrania
13. Zakończenie Zebrania.