Na terenie naszego województwa powstaje nowa sieć organizacji pozarządowych. Jej inicjatorami są  Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST" z Katowic, Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego oraz Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin Pod Nazwą "Razem" z Zabrza. 
„Śląska Sieć 3 Sektora” to pierwsza sieć na terenie naszego województwa, która zrzeszać będzie organizacje z co najmniej 50% powiatów. To ważne, ponieważ tylko współpracując i przemawiając wspólnym głosem organizacje mogą stać się wiarygodnym partnerem np. dla samorządów i sektora biznesu. Sieć ma także ułatwiać organizacjom nawiązywanie kontaktów, które owocować będą wspólnie realizowanymi działaniami, przede wszystkim w postaci tworzenia partnerstw i realizowania wspólnych projektów.

- Dla rozwoju trzeciego sektora bardzo ważna jest umiejętność wypracowywania wspólnych stanowisk, co pozwoli im mieć większy wpływ na kształtowanie polityk publicznych. Ważne jest, żeby te wspólne stanowiska wypracowywały organizacje z różnych części województwa i z różnych branż, bo tylko wtedy ten głos będzie naprawdę ważnym głosem śląskiego trzeciego sektora – mówi Piotr Dominiak z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego.

- W województwie nie ma jednej sieci zrzeszającej bardzo dużą ilość organizacji. Są sieci zrzeszające około 80 organizacji, ale działające w określonej sferze tematycznej. Brakuje natomiast wszechstronnej, wielobranżowej, dużej sieci, która mogłaby mówić jednym głosem w wielu różnych sprawach - tłumaczy Agnieszka Kurda ze Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST", koordynatorka projektu.

W oparciu o wspólne standardy formalno-prawne, wspólne zasady, misję i cele sieć będzie docelowo skupiać co najmniej 30 organizacji z 19 powiatów województwa. Sieć umożliwi swoim członkom:

- podnoszenia kompetencji w zakresie aspektów kluczowych dla efektywnego działania sieci i jej członków (także wolontariuszy)
- dostęp do najświeższych informacji (dzięki sprawnemu systemowi komunikacji)
- dostęp do zasobów kadrowych i lokalowych partnerów
- wsparcie w zakresie wspólnego pozyskiwania dotacji i rzecznictwu na rzecz powierzania zadań przez samorządy
- promocję działań sieci i poszczególnych NGO
- reprezentację interesów 3 sektora na szczeblu lokalnym i wpływ na kształtowanie polityk publicznych
- wsparcie szkoleniowe i doradcze

Pierwsze spotkanie reprezentantów organizacji, które chcą współtworzyć „Śląską Sieć 3 Sektora” odbyło się w ubiegłym tygodniu w Brennej. Podczas trzech dni przedstawiciele organizacji z terenu całego Śląska rozmawiali o misji, wizji i standardach działania tworzącej się sieci oraz o późniejszej promocji tych działań.

Projekt "Śląska Sieć 3 sektora" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.