Zakończone projekty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5. Oś Priorytetowa: Dobre rządzenie
logo fopszDziałanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora
Lider Projektu: Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego
Partner Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Tytuł projektu: MIĘDZYSEKTOROWA WSPÓŁPRACA CZYLI WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA W INNYM WYMIARZE

 

Podstawą działań w projekcie jest realizacja zadań dotyczących wypracowania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 

Realizacja projektu zakłada poprawę i upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Przedmiotem działań projektu będzie wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego.W ramach projektu przewiduje się wstępnie realizację takich zadań jak: tworzenie polityk publicznych (rozpocznie je konferencja sieciująca skierowana zarówno do przedstawicieli NGO jak i JST) oraz realizacja zadań publicznych (m.in. inicjatyw mieszkańców opracowanych podczas warsztatów tema-tycznych). W ramach działań edukacyjnych projekt zakłada również przeprowadzenie warsztatów i paneli eksperckich skierowanych do przedstawicieli JST i NGOs (zakres: tworzenie partnerstw, programów, modeli współpracy, klauzul społecznych czy budżetu partycypacyjnego). Planowana jest również wizyta studyjna przedstawicieli NGO do innego subregionu. Różnorodny w poszczególnych samorządach subregionu oraz całego Województwa Śląskiego system wspierania inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych będzie miał charakter kompleksowy. Różnorodne narzędzia i in-strumenty partnerskich działań administracji publicznej i sektora pozarządowego dostosowane zostaną do specyficznych potrzeb mieszkańców danego regionu. W ramach zaplanowanego spotkania uczestnicy projektu zaprezentują efekty, korzyści i rezultaty wypracowane w ramach projektu oraz zapoznają się z innymi inicjatywami realizowanymi przez III sektor, które zrealizowane zostały w innych subregionach województwa.

 

Wszelkie działania mają na celu aktywizację społeczności oraz pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych. Odbiorcami projektu w ramach poszczególnych zadań będą przede wszystkim liderzy, członkowie zarządu NGOs, pracownicy NGOs i wolontariusze, osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządcze oraz animatorzy, koordynatorzy i inne osoby odpowiedzialne w organizacjach m.in. za współpracę z samorządem lokalnym, rozwój, pozyskiwanie funduszy, a także samorządowcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, osoby decyzyjne (kierownicy, dyrektorzy, naczelnicy, sekretarze) jak również inni pracownicy mający w swoich obowiązkach współpracę z NGO, działania związane z prawem zamówień publicznych, specjaliści ds. promocji i rozwoju, pełnomocnicy ds. współpracy z III sektorem. Ponadto pośrednio również mieszkańcy, którzy włączeni będą w działania związane z planowaniem, diagnozowaniem i wdrażaniem działań w projekcie. Do udziału w projekcie zachęcamy również osoby pełniące funkcje uchwałodawcze – radnych, członków zarządów i rad dzielnicy, sołtysów.

 

Cel główny projektu:
Wypracowanie, upowszechnianie, wdrożenie i ocena standardów działania oraz współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w obszarze polityk publicznych i partycypacji mieszkańców w rozwoju lokalnym na obszarze Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w okresie do 30 czerwca 2015 r.

 

Cele szczegółowe projektu:
- Wypracowanie nowych narzędzi i instrumentów poprawiających współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami poprzez wdrożenie klauzul społecznych, inicjatywy lokalnej i budżetu partycypacyjnego w samorządach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do 30 czerwca 2015 r.
- Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji oraz wzrost poziomu współpracy międzysektorowej do 30 czerwca 2015 r.

 

Grupa docelowa:
80 Beneficjentów Ostatecznych, w tym:
30 przedstawicieli i pracowników administracji publicznej – min. 8 JST,
50 członków i przedstawicieli Organizacji Pozarządowych – min. 24 NGO.

 

Źródła dofinansowania:
Koszty całkowite projektu: 393 434,90 zł przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu:
2 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

 

Pliki do pobrania:
- prezentacja podsumowująca realizację projektu,
- standardy współpracy,

 

Organizacje w Internecie. Akademia liderów społecznego marketingu

Termin realizacji: 1.06.2014-31.12.2014

Dotacja: 62585 zł
Koszty pokryte z dotacji: 61672.81 zł
Finansowe środki własne: 3600 zł
Wkład osobowy: 3380 zł
Ogółem: 68652.81 zł

Cel projektu:
Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie korzystania z nowych technologii internetowych do promocji organizacji i aktywności obywatelskiej wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Realizacja i efekty projektu:
Cele projektu zostały osiągnięte poprzez działania na kilku poziomach: szkolenia tematyczne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z takich obszarów, jak: własne media; media społecznościowe, grywalizacjia, crowdsourcing; media relations – współpracę z lokalnymi mediami i blogerami; coaching promocyjny – pomoc indywidualnego opiekuna; doradztwo z zakresu marketingu i promocji oraz kampanię promującą trzeci sektor w Internecie. Oprócz tego, zainteresowani tematem mogli skorzystać z bazy wiedzy i materiałów, zgromadzonych na internetowej platformie „narzędziownik promocyjny”. Działania projektowe zostały tak przygotowane, że umożliwiały zdobywanie wiedzy z zakresu marketingu i promocji w Internecie na poziomie podstawowym oraz specjalistycznym (szkolenia). Oprócz tego, organizacje, które zgłosiły się do udziału w projekcie, miały możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych informacji (doradztwo, wizyta studyjna w agencji reklamowej) oraz wypracowania na ich podstawie, pod okiem coacha, strategii promocyjnej dla swojej organizacji (coaching). Działaniami wzmacniającymi podstawowe założenia projektu była owocna współpraca z lokalnymi mediami i blogerami, którzy publikowali tematyczne treści ze świata organizacji pozarządowych oraz kampania promująca trzeci sektor w sieci. W sumie, w projekcie wzięło udział ponad 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych, a kampania promocyjna objęła swym zasięgiem ponad 200 tys. osób.

Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff (wykop dla kultury) to projekt, dzięki któremu organizacje pozarządowe działające w sferze kultury mogą uzyskać wsparcie finansowe i merytoryczne przy realizowaniu swojej misji. Był on realizowany przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w partnerstwie z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego.

KICKoff był skierowany do organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych działających w sferze kultury na terenie Subregionu Zachodniego Woj. Śląskiego i miał na celu podniesienie profesjonalizmu ich działań, aby ich oferta była dostosowana do potrzeb odbiorców, znajdywała większą liczbę tych odbiorców oraz w większym stopniu przyczyniała się do aktywności obywatelskiej w sferze kultury.

Pierwszym obszarem działań projektu była edukacja kulturalna, czyli cykl szkoleniowo-warsztatowy oraz doradztwo z zakresu m.in.: pisania, realizacji i sprawozdawczości projektowej, budowania i zarządzania zespołem, marketingu i promocji , fundraisingu, współpracy międzysektorowej (organizacja-administracja-biznes), a także posługiwania się nowoczesnymi technologiami internetowymi. Zajęcia edukacyjne organizowane były w różnych miastach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Doradztwo jest świadczone zarówno na miejscu- w biurze projektu, jak i telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Drugim obszarem działań były panele dyskusyjne: Kawiarenki Kulturalne oraz konferencja. Kawiarenki to cykl 8 spotkań informacyjno-dyskusyjnych w różnych miastach Subregionu. Do udziału w nich zapraszamy przedstawiciele organizacji kulturalnych, instytucji kultury, administracji samorządowej oraz biznesu. Jesienią 2013 r. odbędzie się konferencja poświęcona roli organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w kształtowaniu rozwoju społecznego i ekonomicznego na terenie Subregionu Zachodniego.

Trzecim obszarem działań było wsparcie finansowe w wysokości 3000 zł, jakie mogły uzyskać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne na realizację inicjatywy kulturalnej. Spośród zgłoszonych pomysłów wybranych zostanie 5 inicjatyw. Warunkiem uzyskania mikrodotacji był udział w działaniach edukacyjnych projektu.

Strona projketu: http://projekt-kickoff.blogspot.com/

Realizacja zadania

Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff (wykop dla kultury) przyczyniła się do osiągnięcia następujących rezultatów:- wzrost umiejętności planowania realizacji wydarzeń kulturalnych dzięki opracowaniu – wspólnie z animatorem – 5 planów inicjatyw kulturalnych przez 5 organizacji i grup inicjatywnych;- wzrost umiejętności organizacji i prowadzenia wydarzeń kulturalnych, dzięki zrealizowaniu przez 5 organizacji i grup inicjatywnych Inicjatyw Kulturalnych;- wzrost umiejętności strategicznego planowania działalności organizacji zgodnie zmisją, dzięki opracowaniu – we współpracy z coachem – przez 10 organizacji i grup inicjatywnych Strategicznych Planów Działalności;- zwiększenie potencjału merytorycznego, umiejętności organizacyjnych i kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych działających w sferze kultury poprzez udział w spotkaniach doradztwa specjalistycznego i bieżącego;- zwiększenie liczba inicjatyw obywatelskich w obszarze kultury – zwiększenie aktywności w obszarze działań kulturalnych, poprzez wsparcie realizacji 5 inicjatyw kulturalnych przez organizacje i grupy inicjatywne z lokalnych społeczności miast i gmin Subregionu Zachodniego województwa śląskiego;- zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych działających w obszarze kultury w zakresie pozyskiwania funduszy,zarządzania i rozliczania projektów, zarządzania organizacją, w tym kapitałem ludzkim, a także zwiększeni efektywności, skuteczności i jakość działań tych organizacji i grup poprzez realizację szkoleń: „Pisanie projektu kulturalnego”, „Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną – zadania publiczne i nie tylko”, „Jak skutecznie pisać projekty?”, „Współpraca NGO z mediami”, „Zarządzanie projektami NGO”, „Podstawowe obowiązki zarządu NGO”, „Public Relations dla organizacji pozarządowych”.- zwiększenie poziomu wiedzy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających w sferze kultury w zakresie dobrych praktyk, nowatorskich metod działania, dostępnych funduszy, obowiązującego prawa, a także zwiększenie skuteczności, efektywności i jakości działań organizacji i ich zgodności z obowiązującym prawem poprzez cykliczne przesyłanie mailingu organizacjom i grupom nieformalnym wiadomości i informacji dot. tematyki projektu. - intensyfikacja wymiany doświadczeń, wzrost poziomu wiedzy pragmatycznej, specjalistycznej, w zakresie dobrych praktyk i nowatorskich metod działania, a pośrednio także zwiększenie liczby inicjatyw kulturalnych opartych na nowatorskich metodach działania i dobrych praktykach, poprzez organizację 8 spotkań w ramach tzw. kawiarenek kulturalnych dla 140 osób - przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w sferze kultury. - upowszechnianie dobrych praktyk, wiedzy w zakresie świadomego realizowania inicjatyw kulturalnych, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie dostępności funduszy, skutecznej promocji, poprzez wydanie i kolportaż publikacji książkowej opisującej m.in. dobre praktyki inicjatyw obywatelskich w obszarze kultury. - upowszechnienie dobrych praktyk, wiedzy w zakresie świadomego realizowania inicjatyw, zintensyfikowanie wymiany doświadczeń, wzrost poziomu wiedzy pragmatycznej, specjalistycznej, skupienie uwagi przedstawicieli samorządów lokalnych na tematykę działalności obywatelskiej w sferze kultury poprzez przeprowadzenie konferencji z udziałem m.in. przedstawicieli JST, NGO oraz pozostałych osób działających w obszarze kultury. - zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii internetowych, a pośrednio także zwiększenie efektywności, skuteczności i jakości działań organizacji w obszarze PR, komunikacji i promocji, poprzez zorganizowanie warsztatów specjalistycznych w tym obszarze.

  

Digital marketing - nowe podejście do promocji w NGO


Projekt realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2018 r.

Działania obejmowały m. in.:

 • warsztaty dot. promocji działań NGO;
 • webinaria internetowe z zakresu promocji działań NGO;
 • doradztwo promocyjno-marketingowe;
 • kampania content marketingowa;
 • konkurs na kampanię promocyjną NGO i realizacja najlepszej;
 • spotkania sieciujące dla organizacji pozarządowych.

Śląska Sieć 3 Sektora

Projekt realizowany od 1 września 2014 do 30 czerwca 2015.

Zrealizowane działania:

 • budowa sieci śląskich NGO;
 • standaryzacja procedur i działania;
 • promocja sektora NGO;
 • warsztaty, coaching i doradztwo wzmacniające organizacje pozarządowe;
 • konferencja dot. III Sektora na Śląsku i targi NGO.

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniami Most i Razem.

Budżet całkowity: 587 838 zł; budżet FOPSZ: około 150 000 zł.

Akademia PR-owca 3.0

Projekt realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2016.

Zrealizowane działania:

 • warsztaty z promocji i PR;
 • audyt współpracy z mediami i działań promocyjnych prowadzonych przez NGO;
 • wizyta studyjna w redakcji lokalnego medium dla NGO;
 • doradztwo promocyjno-marketingowe dla NGO;
 • Internetowy "Mediownik" (podręcznik on-line dot. promocji NGO);
 • kampania internetowa dot. III sektora;
 • kawiarenka dziennikarsko-obywatelska.

Budżet: 82 500 zł.

Do tej pory

10 projektów
zrealizowaliśmy
1000000PLN
pozyskaliśmy
750 osób
przeszkoliliśmy
120 organizacjom
pomogliśmy

Kim jesteśmy

Nasz Zarząd
Arkadiusz Skowron
Przewodniczący
Piotr Dominiak
V-ce Przewodniczący
Monika Hejczyk
Sekretarz
Ewa Kubicka
Skarbnik
Wojciech Pukowiec
Członek Zarządu

Kontakt

Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego zaprasza do współpracy. 

biuro@federacja.slask.pl

www.federacja.slask.pl

+ 48 32 423 70 34 / +48 691 49 60 28